Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 ca Btng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chun đánh giá chất lưng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định cht lưng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sgiáo dục thường xuyên

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 TRƯNG THCS LÝ PHONG

 

 

Số:  15  /- LP

 

 

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập Tự do Hnh phúc

 

Quận 5, ngày  15    tháng 01  năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

V vic thành lập Hi đng t đánh giá

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

 

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 ca Btng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chun đánh giá chất lưng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định cht lưng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sgiáo dục thường xuyên;

 

Căn cứ công văn số 8987/BGDĐT-KTCLGD, ngày 28 tháng 12 năm 2012 ca Btrưng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hưng dn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dc phổ tng, cơ sở giáo dc thường xuyên;

 

Xét đề nghị ca Hội đồng trưng THCS Lý Phong QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lp Hội đng tđánh giá Trường THCS Lý Phong gm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo quyết định này.

 

Điu 2. Hội đồng có nhim vtrin khai tđánh giá theo quy định ca Bộ Giáo dc và Đào to. Hi đng tự giải thsau khi hoàn thành nhim v.

 

Điu 3. Các ông (bà) có tên ti Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

 

Nơi nhn:

 

- Như Điều 3;

 

-y ban nhân dân quận 5 (để báo cáo)

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5(để báo cáo);

 

- Lưu VP

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

  Trần Thị ThuNgân

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

( Ban hành kèm theo quyết định số 15 /QĐ-ND, ngày 15/01/2017)

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Nhiệm vụ

 

1

 

Trần Thị Thu Ngân

 

 

thư Chi bộ - Hiu trưởng

 

 

ChTch Hội Đồng

 

2

 

Lâm Chí Cường

 

 

P.Hiệu trưởng

 

 

 

P. CT Hội đồng

 

3

 

Lê Phước Đạt

 

 

P.Hiệu trưởng

 

 

P. CT Hội đồng

 

4

 

Võ Thị Ngọc Quỳnh Giao

 

 

Thư kí SP+ TT TVăn

 

 

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Anh Đào

ChTch CĐ

Ủy viên

 

6

 

Phan Thanh Nhàn

 

 

 Tổ trưng tổ Sử-Đa-CD

 

 

 

Ủy viên

 

7

Nguyễn Hoàng Tiến Vinh

 Bí thư Chi Đoàn

Ủy viên

 

8

 

Phùng Quang Huy

 

 

Tổng phụ trách

 

 

Ủy viên

 

9

 

Lê Thị Bình An

 

Tổ trưng tổ Ngoại ngữ

 

 

Ủy viên

 

10

 

Lê Thị Bích Trâm

 

 

Tổ trưng tổ Toán

 

 

Ủy viên

 

11

 

Lê Thanh Hà

 

 

Tổ trưng tổ Lý – Hóa – Sinh – Tin học

 

 

Ủy viên

 

12

 

Lê Thiện Trí

 

 

Tổ trưng tổ Văn-Thể-Mỹ

 

 

Ủy viên

 

13

 

Hồ Thị Thấm

 

 

Tổ trưng tổ VP

 

 

Ủy viên

 

14

Lê Thu Dung

 

Nhân viên văn t

 

Ủy viên

 

15

 Châu Anh Đào

 

Học vụ

 

Ủy viên

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 5

TRƯNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ PHONG

 

 
  

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Trần Thị Thu Ngân

Hiu trưởng

Chủ tịch

hội đồng

 

2

Lâm Chí Cường

P.Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

hội đồng

 

3

Lê Phước Đạt

P.Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

hội đồng

 

4

Võ Thị Ngọc Quỳnh Giao

Thư kí SP

+ Tổ trưng TVăn

Ủy viên

 

5

Phan Thanh Nhàn

Tổ trưng

Tổ Sử-Đa-GDCD

 

 

Ủy viên

 

 

6

Lê Thiện Trí

 

Tổ trưng

Tổ Văn-Thể-Mỹ

Ủy viên

 

7

Lê Thị Bình An

Tổ trưng tổ Ngoại ngữ

Ủy viên

 

 

8

Lê Thị Bích Trâm

 

Tổ trưng tổ Toán

Ủy viên

 

 

9

Lê Thanh Hà

Tổ trưng

Tổ Lý – Hóa – Sinh – Tin học

Ủy viên

 

10

Hồ Thị Thấm

 

Tổ trưng tổ VP

Ủy viên

 

11

Nguyễn Thị Anh Đào

ChTch Công đoàn

Ủy viên

 

 

12

Nguyễn Hoàng Tiến Vinh

Bí thư Chi đoàn

Ủy viên

 

13

Phùng Quang Huy

 

Tổng phụ trách

Ủy viên

 

 

14

Lê Thu Dung

 

Nhân viên văn t

Ủy viên

 

15

Châu Anh Đào

Học vụ

Ủy viên

 

 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2017