TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 

Số:03/KH-TĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Quận 5, ngày 20 tháng  01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Yêu cầu

a) Khách quan và trung thực;

b) Công khai và minh bạch;

II. NỘI DUNG

1. Phân công hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giá

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Thị Thu Ngân

Chủ tịch HĐ

Phụ trách chung; nhóm 1, nhóm 4, lập kế hoạch, viết báo cáo

2

Lâm Chí Cường

Phó CT HĐ

Phụ trách nhóm 5 và cơ sở dữ liệu

3

Lê Phước Đạt

Phó CT HĐ

Phụ trách nhóm 2, nhóm 3

4

Võ Thị Ngọc Quỳnh Giao

Thư ký

Phụ trách nhóm thư ký

5

Nguyễn Hoàng Tiến Vinh

Ủy viên

Phụ trách nhóm 1, 4, thu thập , xử lý, sắp xếp  minh chứng

6

Nguyễn Thị Anh Đào

Ủy viên

Phụ trách nhóm 1,4, thu thập , xử lý, sắp xếp  minh chứng

7

Lê Thiện Trí

Ủy viên

Phụ trách nhóm 4

8

Lê Thị Bích Trâm

Ủy viên

Phụ trách nhóm 5

9

Lê Thanh Hà

Ủy viên

Phụ trách nhóm 5

10

Lê Thị Bình An

Ủy viên

Phụ trách nhóm 5

11

Phan Thanh Nhàn

Ủy viên

Phụ trách nhóm 5

12

Phùng Quang Huy

Ủy viên

Phụ trách nhóm 4

13

Lê Thu Dung

Ủy viên

Phụ trách nhóm 2,3 và sắp xếp minh chứng

14

Hồ Thị Thấm

Ủy viên

Phụ trách nhóm 2,3 và sắp xếp minh chứng

15

Châu Anh Đào

Ủy viên

Phụ trách nhóm 5 và cơ sở dữ liệu

b) Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Võ Thị Ngọc Quỳnh Giao

Thư ký Hội đồng

Trưởng nhóm

2

Châu Anh Đào

Giáo viên

Ủy viên

3

Hồ Ngọc Phượng

Giáo viên

Ủy viên

4

Nguyễn Ngọc Nam

Giáo viên

Ủy viên

5

Nguyễn Hữu Tiến

Nhân viên

Ủy viên

 

 

c) Các  nhóm công tác

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

1. Trần Thị Thu Ngân

Trưởng nhóm

Tiêu chuẩn 1

2. Võ Thị Ngọc Quỳnh Giao

Thư ký

3. Nguyễn Hoàng Tiến Vinh

Ủy viên

4. Hồ Ngọc Phượng

Ủy viên

5. Phùng Quang Huy

Ủy viên

Nhóm 2

1. Lê Phước Đạt

Trưởng nhóm

Tiêu chuẩn 2

2. Nguyễn Hữu Tiến

Thư ký

3. Lê Thu Dung

Ủy viên

4. Hồ Thị Thấm

Ủy viên

Nhóm 3

1. Lê Phước Đạt

Trưởng nhóm

Tiêu chuẩn 3

2. Đào Thị Thanh Xuân

Ủy viên

3. Hồ Thị Thấm

Ủy viên

4. Nguyễn Ngọc Nam

Thư ký

Nhóm 4

1. Trần Thị Thu Ngân

Trưởng nhóm

Tiêu chuẩn 4

2. Hồ Ngọc Phượng

Thư ký

3. Nguyễn Thị Anh Đào

Ủy viên

4. Lê Thiện Trí

Ủy viên

Nhóm 5

1. Lâm Chí Cường

Trưởng nhóm

Tiêu chuẩn 5

2. Châu Anh Đào

Thư ký

3. Lâm Anh Tuấn

Ủy viên

4. Mai Hoài Liêm

Ủy viên

5. TTCM, KTCN, GVCN

Ủy viên

 

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

a) Thời gian: ngày

b) Thành phần: Toàn thể Hội đồng tự đánh giá

c) Nội dung:

- Triển khai các văn bản về tự đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT ban hành TT số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012; số 8987/GD ĐT-KĐCLGD ngày 28/12/2012; s: 46/KTKĐCLGDKĐPT ngày 15/01/2013;

- Triển khai Kế hoạch tự đánh giá của Hội đồng Tự đánh giá;

- Hướng dẫn cách thu thập, xử lý, sắp xếp thông tin minh chứng và tự đánh giá, viết phiếu đánh giá.

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động nguồn lực

Thời điểm huy động

Ghi chú

1

1 -> 10

Thu thập minh chứng

28/3 -> 4/4

 

1 -> 10

Xử lý minh chứng

11/4 -> 16/4

 

2

1 -> 5

Thu thập minh chứng

28/3 -> 4/4

 

1 -> 5

Xử lý minh chứng

11/4 -> 16/4

 

3

1 -> 6

Thu thập, xử lý minh chứng

28/3 -> 4/4

 

1, 4, 6

Chụp ảnh khuôn viên, từng khu vực, các phòng chức năng,...

11/4 -> 16/4

 

4

1 - > 3

Thu thập minh chứng

28/3 -> 4/4

 

1 - > 3

Xử lý minh chứng

11/4 -> 16/4

 

5

1 -> 12

Thu thập minh chứng

28/3 -> 4/4

 

1 -> 12

Xử lý minh chứng

11/4 -> 16/4

 

 

4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến

các minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm công tác, cá nhân thu thập

Dự kiến chi phí (nếu có)

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 1

- Quyết định bổ nhiệm HT, PHT;

- QĐ thành lập, biên bản, nghị quyết đại hội các tổ chức, đoàn thể, hội đồng;

- Hiệu trưởng

- Văn phòng

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 2

- Thông tin lớp học, biên bản họp lớp, sổ gọi tên ghi điểm, sổ chủ nhiệm;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ bản vẽ mặt bằng trường

- Văn phòng, giáo viên chủ nhiệm.

- Hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 3

Hồ sơ các tổ chức, đoàn thể, các hội đồng trong nhà trường.

Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội, các Hội đồng nhà trường

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 4

Hồ sơ các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng

Tổ chuyên môn, Văn phòng

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 5

Văn bản chiến lược, Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường

Hiệu trưởng,

 Chi bộ

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 6

Báo cáo định kỳ, đột xuất của trường, Công đoàn, Thanh tra nhân dân

Văn phòng,

Công đoàn

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 7

Hồ sơ nhà trường theo Điều lệ

Văn phòng

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 8

- Kế hoạch năm học, hồ sơ quản lý nhân sự;

- Biên bản họp hội đồng nhà trường, tổng hợp kết quả hoạt động giáo dục.

- Hiệu trưởng

 

- Văn phòng

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 9

- Các văn bản quản lý tài chính, tài sản, liên quan hoạt động tài chính;

- Sổ quản lý tài chính, tài sản, thiết bị, các chứng từ tài chính;

- Dự toán, quyết toán tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm;

- Biên bản kiểm kê, thanh lý tài sản hằng năm.

Kế toán

 

 

 

Tiêu chuẩn 1- tiêu chí 10

- Phương án phòng chống tai nạn, thương tích, cháy nổ,... giấy khen;

- Sổ trực bảo vệ, nhật ký ban giám hiệu.

- Văn phòng

 

- Hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 2- tiêu chí 1

- Hồ sơ cán bộ HT, PHT;

- Phiếu đánh giá công chức, đánh giá HT, PHT theo chuẩn HT, văn bằng, chứng chỉ, giấy khen của HT, PHT;

- Công văn triệu tập tập huấn của HT, PHT

- Hiệu trưởng

 

 

 

- Văn phòng

 

 

 

Tiêu chuẩn 2- tiêu chí 2

- Danh sách CBGV trường 5 năm;

- Phân công chuyên môn từ 2010 đến 2015;

- Phiếu đánh giá công chức, đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV

- Văn phòng

- Hiệu trưởng

 

- Hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 2- tiêu chí 3

Tổng hợp đánh giá xếp loại GV, danh sách GV dạy giỏi, giấy khen

- Hiệu trưởng, văn phòng

 

 

 

Tiêu chuẩn 2- tiêu chí 4

- Danh sách, công văn tập huấn công tác kế toán, thư viện, thiết bị, y tế trường học, văn phòng;

- QĐ điều động, phiếu đánh giá công chức của nhân viên.

- Văn phòng

 

 

- Hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 2- tiêu chí 5

- Sổ đăng bộ;

- Báo cáo tổng kết trong học sinh.

- Văn phòng

- Phó hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 3- tiêu chí 1

- Ảnh chụp khuôn viên, cổng, hàng rào, biển tên, sân chơi, bãi tập, từng khu vực trường,...

Trường

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3- tiêu chí 2

Quyết định công nhận phòng học bộ môn đạt chuẩn, sơ đồ từng khu

Hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 3- tiêu chí 3

- Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường;

- Danh mục thuốc, dụng cụ y tế;

- Hợp đồng, hóa đơn thanh toán dịch vụ internet.

- Hiệu trưởng

- Y tế trường

- Kế toán

 

 

 

Tiêu chuẩn 3- tiêu chí 4

Sơ đồ, ảnh chụp nguồn nước sạch, nhà vệ sinh, nhà để xe, khu xử lý rác thải

Trường

 

 

 

Tiêu chuẩn 3- tiêu chí 5

Hồ sơ thư viện

Thư viện

 

 

 

Tiêu chuẩn 3- tiêu chí 6

- Hồ sơ thiết bị;

- Sổ sách chứng từ mua sắm, sửa chữa thiết bị hằng năm.

- Thiết bị

- Kế toán

 

 

 

Tiêu chuẩn 4- tiêu chí 1

Hồ sơ Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

Trưởng Ban đại diện CMHS trường

 

 

 

Tiêu chuẩn 4- tiêu chí 2

- Nghị quyết phát triển KT-XH, AN-QP của Đảng ủy và UBND hằng năm;

- Các bản cam kết, kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể địa phương để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo

- Chứng từ mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học;

- Chi bộ

 

 

- Tổng phụ trách Đội

 

 

 

- Kế toán

 

 

 

Tiêu chuẩn 4- tiêu chí 3

Kế hoạch, báo cáo, hình ảnh các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện của Liên đội từ 2010 đến 2015

Tổng phụ trách

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 1

- Kế hoạch chuyên môn, kế hoạch thời gian năm học của trường; hồ sơ kiểm tra đánh giá chuyên môn.

- Sổ ghi đầu bài lớp 5 năm;

- Kế hoạch giảng dạy, sổ dự giờ;

- Phó hiệu trưởng CM

 

- Văn phòng

- Giáo viên

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 2

- Tổng hợp, báo cáo, chuyên đề, hình ảnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy- học;

- Hồ sơ thanh tra giáo viên

- Phó hiệu trưởng, văn phòng

 

- P.Hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 3

Hồ sơ phổ cập

Phụ trách phổ cập

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 4

Hồ sơ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 5

Hồ sơ dạy chương trình giáo dục địa phương

Phó hiệu trưởng, thư viện, giáo viên

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 6

Kế hoạch, hình ảnh, giấy khen các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Hiệu trưởng, phòng truyền thống

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 7

Kế hoạch, hình ảnh, báo cáo hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Hiệu trưởng, tổng phụ trách đội

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 8

Kế hoạch, hình ảnh, sổ theo dõi, đánh giá thi đua, hoạt động chăm sóc, bảo vệ, vệ sinh môi trường

- Tổng phụ trách đội

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 9

Sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh hằng năm

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 10

Kết quả chất lượng của nhà trường

Văn phòng

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 11

Hồ sơ học nghề phổ thông

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Tiêu chuẩn 5- tiêu chí 12

- Bảng tổng hợp tỷ lệ học sinh lên lớp và tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS hằng năm;

- Danh sách, giấy khen học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện, tỉnh, quốc gia; giấy khen của trường 5 năm

- Phó hiệu trưởng, văn phòng

 

- Văn phòng, phòng truyền thống

 

 

 

 

 

5. Thời gian thực hiện

 

Thời gian

Hoạt động

Từ ngày 25/1đến ngày 26/3/2016

- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua quyết định, kế hoạch TĐG,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Lý Phong

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Lý Phong

 

Từ ngày 28/3 đến ngày 06/04/2016

- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG

- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng

- Mã hoá các minh chứng thu được

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí

 

Từ ngày 18/4 đến ngày 23/04/2016

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG

 

 

Từ ngày 25/4 đến ngày 02/05/2016

- Dự thảo báo cáo TĐG

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG

- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường THCS Lý Phong và thu thập các ý kiến đóng góp

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG

 

Từ ngày 04/5 đến ngày 16/05/2016

 

- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường THCS Lý Phong

- Nộp báo cáo TĐG

- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG

 

Từ 15/01 đến 30/11/2017

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá (bổ sung nhân sự) : ngày 15 tháng 01 năm 2017

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá bổ sung sau khi nhận đóng góp ý kiến của PGD: ngày 20 tháng 01 năm 2017

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng: từ 28/3 đến 31/5/2017

- Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí: từ 01/6 đến 10/6/2017.

- Viết báo cáo tự đánh giá: từ 10/6 đến 31/7/2017

- Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ: 02/8/2017

- Nộp báo cáo tự đánh giá: từ 12/8 đến 30/11/2017

 

 

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng tự đánh giá Trường triển khai thực hiện theo kế hoạch và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng, trưởng nhóm.

Chủ tịch Hội đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và quá trình làm việc của các nhóm công tác, nhóm thư ký, chỉ đạo Hội đồng làm việc đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Quận 5

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

TRẦN THỊ THU NGÂN